20/10/2559 / 104
พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเงินตราของล้านนาในเชียงใหม่มีอยู่ไม่กี่แห่ง หาก..