เครื่องมือชั่งน้ำหนักในสมัยโบราณ
เครื่องมือชั่งน้ำหนักในสมัยโบราณ
20/4/2563 / 61 / สร้างโดย นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์

เครื่องมือชั่งน้ำหนักสินค้าและโลหะมีค่าต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า "ตาชั่ง" มีอยู่ 2 ชนิด ที่ใช้กันโดยทั่วไปในสมัยโบราณ ได้แก่ ตราชูและตาเต็ง ซึ่งคิดค้นโดยชาวสุเมเรียนและชาวจีน เมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน และแพร่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ พร้อมกับระบบการค้าทางทะเล


ตราชู เป็นเครื่องมือชั่งน้ำหนัก ซึ่งมีทั้งชนิดจานเดียวและสองจาน คิดค้นขึ้นในดินแดนเมโสโปเตเมียโดยชาวสุเมเรียน แห่งลุ่มน้ำไทกรีสและยูเฟรตีส ชาวฟินิเชี่ยนซึ่งเป็นพ่อค้านักเดินเรือได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับชนชาติต่าง ๆ โดยรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และบริเวณอนาโตเลีย ซึ่งปัจจุบันคือประเทศตุรกี ต่อมาชาวกรีกและโรมันได้รับมาใช้และแพร่หลายไปในอาณาจักรโรมัน จึงเป็นเหตุให้ชนชาติต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและเอเชียไมเนอร์ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันเข้ามาจนถึงประเทศอินเดีย ต่างก็ใช้ตราชูเป็นเครื่องมือชั่งน้ำหนักตราชู แบบสุเมเรียน

        การใช้ ตราชู ชั่งน้ำหนักในการซื้อขาย
       ของพ่อค้าชาวอินเดีย


สำหรับตาชั่งของจีนซึ่งเข้ามาพร้อมกับเรือสำเภาของพ่อค้าจีนซึ่งเข้ามาติดต่อค้าขายกับชนชาติต่าง ๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ คือ ตาเต็ง เป็นตาชั่งชนิดจานเดียวสำหรับวางวัตถุที่ต้องการทราบน้ำหนัก ซึ่งเป็นด้านเดียวกับจุดที่ใช้เป็นศูนย์กลางความสมดุล ในขณะที่ใช้เป็นที่จับตาเต็งด้วย เมื่อวางน้ำหนักลงไปบนจานด้านซ้ายแล้วจึงเลื่อนลูกชั่ง ไปทางขวา ตามความยาวของคาน หรือแขนตาเต็งที่อยู่ตรงกันข้ามกับจานที่วางวัตถุที่จะชั่ง จนกว่าคานของตาเต็งจะสมดุล ก็จะทราบน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งจากขีดบอกน้ำหนักที่ลูกชั่ง ไปหยุดอยู่ ลูกชั่งของตาเต็งจึงมีความสำคัญมากและมีอยู่เพียงลูกเดียว

                ชาวจีนกับตาเต็ง
เอกสารอ้างอิง

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (2555). เงินตราล้านนา. เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์.

www.silpa – mag.com